[1]
สุวรรณสุจริต ต. และ ศุภศรี พ., “อิทธิพลของความรู้และทัศนคติที่มีต่อความต้องการมีส่วนร่วมของสามีในการส่งเสริมการคลอดธรรมชาติ”, JFONUBUU, ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 27–37, มี.ค. 2016.