[1]
ชัชเวช ว., สมพร จ., และ กฤษเจริญ ส., “การมีส่วนร่วมของผู้ชายเมื่อมีการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ”, JFONUBUU, ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 56–68, มี.ค. 2016.