[1]
บินโฮเซ็น ว. และ แจ่มกระจ่าง ท., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์”, JFONUBUU, ปี 21, ฉบับที่ 1, น. 65–79, มี.ค. 2016.