[1]
พูลทวี พ., “พยาบาลกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ”, JFONUBUU, ปี 20, ฉบับที่ 4, น. 1–9, มี.ค. 2016.