[1]
นิลศิริ ป., อัศวชัยสุวิกรม ว., และ หอมสินธุ์ พ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา”, JFONUBUU, ปี 20, ฉบับที่ 4, น. 10–20, มี.ค. 2016.