[1]
กิตติพีรชล ป., อัศวชัยสุวิกรม ว., และ จันทร์ประเสริฐ ส., “ผลของโปรแกรมกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายแกว่งแขนและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน”, JFONUBUU, ปี 20, ฉบับที่ 4, น. 21–32, มี.ค. 2016.