[1]
ฆวีวงค์ น., ศรีสุริยเวศน์ ร., และ หอมสินธุ์ พ., “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการสุขภาพด้านเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนในจังหวัดระยอง”, JFONUBUU, ปี 20, ฉบับที่ 4, น. 33–45, มี.ค. 2016.