[1]
หลิ่มวิรัตน์ อ. และ บารมี จ., “ผลของการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ์เมื่อได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเพื่อการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลอินทร์บุรี”, JFONUBUU, ปี 19, ฉบับที่ 6, น. 96–106, มี.ค. 2016.