[1]
เฮงอุดมทรัพย์ ภ., กังใจ ว., และ ปทุมารักษ์ น., “ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน”, JFONUBUU, ปี 19, ฉบับที่ 6, น. 107–118, มี.ค. 2016.