[1]
สุวรรณมณี ว., พงศ์จตุรวิทย์ ย., และ ไชยมงคล น., “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับความกลัวการผ่าตัดในเด็กวัยเรียน”, JFONUBUU, ปี 19, ฉบับที่ 5, น. 73–85, มี.ค. 2016.