[1]
สร้อยทอง ส., มูลเมือง น., และ จันทร์ประเสริฐ ส., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา”, JFONUBUU, ปี 19, ฉบับที่ 5, น. 100–113, มี.ค. 2016.