[1]
จิ๋วพัฒนกุล ย. และ เพ็ชรร่วง น., “การป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน: มุมมองของครอบครัว Youth’s Smoking Preventions: Family’s View”, JFONUBUU, ปี 24, ฉบับที่ 2, น. 42–50, ม.ค. 2017.