[1]
จันทวาส ค., ทูลศิริ ช., และ รัตนากรีฑากุล ส., “ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักและน้ำหนักตัว ของบุคลากรสาธารณสุขหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน”, JFONUBUU, ปี 24, ฉบับที่ 3, น. 83–93, เม.ย. 2017.