[1]
คุณทรงเกียรติ ว., “การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต”, JFONUBUU, ปี 24, ฉบับที่ 4, น. 89–100, เม.ย. 2017.