[1]
บุญงาม ล., ทูลศิริ ช., และ จันทร์ประเสริฐ ส., “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อระดับความดันโลหิตของสตรี กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี*”, JFONUBUU, ปี 25, ฉบับที่ 1, น. 82–94, เม.ย. 2017.