[1]
น้ำดอกไม้ ส., วัชรสินธุ์ จ., และ เดียวอิศเรศ ว., “ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วย ต่อความเครียดและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของครอบครัวผู้ดูแล”, JFONUBUU, ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 27–38, ม.ค. 2017.