[1]
คล้ายหงษ์ ว., จิตรมนตรี น., และ วิโรจน์รัตน์ ว., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างถูกต้องสม่ำเสมอของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2”, JFONUBUU, ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 65–75, ม.ค. 2017.