[1]
ไสวดี เ., ทูลศิริ ช., และ หอมสินธุ์ พ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการ ทางการเคลื่อนไหว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”, JFONUBUU, ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 89–101, ม.ค. 2017.