[1]
โสโสม บ., “การคำนึงเรื่องเพศสภาพ: สมรรถนะที่สำคัญสำหรับการศึกษาพยาบาล Gender-Perspective Concerning: Essential Competence for Nursing Education”, JFONUBUU, ปี 25, ฉบับที่ 2, น. 1–8, ส.ค. 2017.