[1]
คงวัฒนานนท์ พ., “ประสบการณ์การสูบบุหรี่ของหญิงวัยรุ่นตอนปลาย: กรณีศึกษานักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา Late Adolescent Females’ Smoking Experiences: A Case Study of Health Science Students in a University”, JFONUBUU, ปี 25, ฉบับที่ 2, น. 9–18, ส.ค. 2017.