[1]
ชำนาญช่าง ส., รัตนกรีฑากุล ส., และ จันทร์ประเสริฐ ส., “สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ ของพยาบาลในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตพื้นที่ตะวันออก (Health Promoting Competencies and Performances of Nurses in Primary Care Unit, the Eastern Region)”, JFONUBUU, ปี 25, ฉบับที่ 2, น. 19–30, ส.ค. 2017.