[1]
ปัญญารัตนโชติ จ., ทูลศิริ ช., และ รัตนกรีฑากุล ส., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (Factors Predicting Preventive Behaviors for Overweight among Primary School Students in Samut Songkhram Municipality School)”, JFONUBUU, ปี 25, ฉบับที่ 2, น. 43–56, ส.ค. 2017.