[1]
แจ่มนิยม อ., กรุงไกรเพชร น., และ จันทร์ประเสริฐ ส., “ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ของผู้ต้องขังชายเรือนจำ เขต 7 (FACTORS PREDICTING INTENTION TO VOLUNTARY HIV SCREENING TEST AMONG MALE PRISONERS IN PRISON SEVENTH TERRITORY)”, JFONUBUU, ปี 25, ฉบับที่ 2, น. 57–68, ส.ค. 2017.