หาญณรงค์ อ., ทูลศิริ ช., และ รัตนากรีฑากุล ส. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 25, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2017, น. 52-65, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/101426.