วชิรธนากร ช., และ จุลนวล ป. “ความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช: Information Needs and Received in Preoperative Patients for Gynecologic Surgery”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 25, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2017, น. 51-59, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/103921.