อารีเอื้อ อ., ลีทองดี ส., และ ยนต์ตระกูล ส. “รูปแบบการปรับปรุงคุณภาพการดูแลในสถานบริการสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง:กรณีคลินิกเด็กธาลัสซีเมียโรงพยาบาลกาฬสินธุ์: A Model for Quality of Care Improvement for Chronically Ill Patients’ Services: A Case Study for Pediatric Thalassemia Clinic in Kalasin Hospital”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 25, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2017, น. 42-50, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/109896.