ถนัดวณิชย์ ย., และ ดำนงค์ น. “ความชอบของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งในระยะลุกลามเกี่ยวกับคุณลักษณะของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคอง*: Nurse-Characteristics Preferences of Older Adult Patients With Advanced Cancer in Palliative Care”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 25, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2017, น. 70-83, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/109966.