คุณทรงเกียรติ ว. “การพยาบาลเพื่อการตายดีที่บ้านตามการรับรู้ของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ*: Good Death Nursing Care at Home As Perceived by the Nurses in a Primary Care Unit”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 25, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2017, น. 84-94, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/109968.