พลพิพัฒน์พงศ์ ส., ไชยมงคล น., และ วัฒนสินธุ์ ด. “ความคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 26, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, น. 40-49, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/153296.