นิมิตรอานันท์ น., รุจนเวช ศ., และ โพธิ์ชนะพันธุ์ ส. “ผลลัพธ์ของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับครูกลุ่มเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อม ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 26, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, น. 50-59, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/153310.