เทอร์เนอร์ ก., มามาก น., ศรีละมัย ณ., และ แจ่มจันทร์ ล. “ผลการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 26, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 11-19, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/166248.