จีระยา ส., เฮงอุดมทรัพย์ ภ., วัฒนสิทธุ์ ด., และ ประทุมศรี เ. “ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจำ ในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 26, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2019, น. 30-39, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/188766.