ดะเซ็ง อ., รักราวี จ., จิตเจือจุน จ., วรรณจักร พ. ท., และ วรรณจักร ค. “การเปรียบเทียบผลระยะสั้นของเครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อรักษาเทียบกับเครื่องผลิตแสงเลเซอร์กำลังต่ำต่อระดับอาการปวดและช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเท้าในโรคพังผืด ใต้ฝ่าเท้าอักเสบ: การศึกษานำร่อง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 26, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2019, น. 40-48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/188768.