หงษ์ระนัย ส. “การเปรียบเทียบความรู้สึกเจ็บครรภ์คลอดระหว่างผู้คลอดครรภ์แรกและครรภ์หลังในระยะที่หนึ่งของการคลอด”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 26, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2019, น. 76-83, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/188782.