บุญเนตร น., และ เผ่าวิริยะ ห. “การป้องกันความรุนแรงจากคู่ในสตรี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 26, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2019, น. 102-11, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/209066.