แสงนวล ส., ศุภศรี พ., และ เตชะศักดิ์ศรี ต. “ผลของโปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บของฝีเย็บต่อระดับการฉีกขาด และความปวดของฝีเย็บจากการคลอด”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 26, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2019, น. 21-29, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/209868.