สุวรรณรัตน์ ส., พงศ์จตุรวิทย์ ย., และ ไชยมงคล น. “ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจำ ในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 26, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2019, น. 70-79, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/210979.