โลหิตไทย ศ., และ ทองคุปต์ บ. “ผลของรูปแบบผ้ารัดหน้าท้องประคบเย็นต่อความปวดแผลผ่าตัดในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 27, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 23-32, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/211834.