คัทสิงห์ ส., เดียวอิศเรศ ว., และ ศิริอรุณรัตน์ ส. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรก”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 27, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 104-1, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/212299.