พุ่มประไวทย์ อ., เจนจัดการ บ., กนกวงศ์นุวัฒน์ ป., เหมะญาติ อ., และ จันทร์ฉาย ณ. “ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความมีคุณค่าในตนเองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอยอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 27, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 33-41, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/215400.