บัวบาน ก., เดียวอิศเรศ ว., และ เตชะศักดิ์ศรี ต. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 27, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, น. 1-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/223777.