พานทอง ก., มากมี ภ., เรืองทิพย์ ป., ทองไชย ป., และ ประดุจพรม ป. “การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 27, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, น. 10-22, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/224042.