นามม่อง จ., ชีวานนท์ ณ., และ วัชรสินธุ์ จ. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของมารดา ในการดูแลบุตรวัยหัดเดินที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 27, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, น. 43-53, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/224220.