อุสาหพิริยกุล ศ., ช่างไม้ ศ., และ ลีฬหกุล ว. “ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาต่อความสามารถ ในการลงมือปฏิบัติการดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 27, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2019, น. 21-31, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/232453.