ประทีปมโนวงศ์ แ. “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน พฤติกรรมการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 27, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2019, น. 66-76, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/232581.