ภู่ไพบูลย์ ร. ภ., เดียวอิศเรศ ว. ., นิตยสุทธิ เ. ., จงอุดมการณ์ ด. ., คำหอม ร. ., เดชะคุปต์ จ. ., วัชรสินธุ์ จ. ., เนียมทรัพย์ ถ. ., ทยานศิลป์ ส. ., และ โพธิ์ถวิลล์ ท. . “การพัฒนาแบบวัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, น. 26-37, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/240672.