งามฉาย ช. ., เตชะศักดิ์ศรี ต. ., และ ศิริอรุณรัตน์ ส. . “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, น. 48-59, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/240676.