อันทรินทร์ ส. ., เตชะศักดิ์ศรี ต. ., และ ศุภสีมานนท์ ว. . “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, น. 12-25, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/240679.