ศรีพรหม ก. ., สามารถกิจ น. ., และ มาสิงบุญ เ. . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, น. 83-94, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/240681.