พลพินิจ ป. ., ดีนาน อ. ., และ วิเสโส . ว. . “การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถามพฤติกรรม การรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 28, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, น. 40-51, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/242870.